சுலபா

பணம்
ஒரு மழை காலத்து மாலை நேரம்
வாழ்க்கைப் படகு
யயாதி