திறனாய்வுச் செல்வம்

நா பார்த்தசாரதி சிறுகதைகள்
உன்னை விடமாட்டேன்
மந்திரங்கள் என்றால் என்ன
சித்தரஞ்சனி