பிறந்த மண்

விக்கிரமாதித்தன் கதைகள்
ராஜமுத்திரை
கவர்ந்த கண்கள்
அங்கும் இங்கும் கொலை உண்டு