புத்த ஞாயிறு

கல்லும் கனியாகும்
ஒரு மழை காலத்து மாலை நேரம்
அங்கும் இங்கும் கொலை உண்டு
ரகசியத்தின் அருப நிழல்கள்