புத்த ஞாயிறு

சேரன் செல்வி
வாழ்க்கைப் படகு
அரசியர் மூவர்
பிறகு , அங்கு ஒருவர் கூட இல்லை