கடல் வேந்தன்

அடி என் செல்லம்
வித்தியாசமான தண்டனை
குறிஞ்சி மலர்
இணைப்புகளில் கொலை