சந்திர மதி

ராஜயோகம்
இரும்பு மனிதன்
சிந்தனை வளம்
தளபதி