சேரன் செல்வி

நீலவல்லி
புரட்சிப் பெண்
வித்தியாசமான தண்டனை
கார்த்திகை தீபம்