துறவி

திறனாய்வுச் செல்வம்
சுன் சூவின் போர்க் கலை
சேரன் செல்வி
நகரும் விரல்