நாக தீபம்

மின்னல் உலகம்
கடல் ராணி
அழகு தேவதை
குறிஞ்சி மலர்