நாக தீபம்

பாவை விளக்கு
நில மங்கை
புஷ்பாஞ்சலி
நாட்டிய தாரா