இரத்தம் மட்டும் வேண்டும் இப்படிக்கு இருட்டு பங்களா [ Action, Thriller ]